Giggen

Giggen är en förskola där barnen och individen står i fokus. Vi har en varierad och inbjudande miljö som utvecklas utifrån barnens intressen.
Runt knuten finns en fantastisk närmiljö med lekparker, bollplaner och skogar.
 
Varmt välkommen till oss!

Täby Förskola Giggen

Giggen är en förskola där barnen och individen står i fokus. Vi har en varierad och inbjudande miljö som utvecklas utifrån barnens intressen. Runt knuten finns en fantastisk närmiljö med lekparker, bollplaner och skogar. Föräldrar inbjuds till delaktighet och insyn genom bland annat våra veckodokumentationer. 

Tillgänglig miljö

Miljön, såväl inne som ute, ska vara tillgänglig för barnen. Oavsett ålder ska materialet vara i barnens höjd eller synligt så att de kan visa eller säga vad de önskar göra. Det är därför viktigt att miljön är tydlig och inbjudande för lek samt kreativitet.

Mindre grupper

Vi arbetar genom att dela in barnen i mindre grupper under dagen på förskolan. Det är genom detta arbetssätt vi ser varje barns utveckling och lärande. Vi får på så sätt större möjlighet att ställa frågor, lyssna och kommunicera med barnen. Det är även i samspel med andra barn i grupp som barnen lär av varandra – precis som vi vuxna.

Trygghet & gemenskap

På Täby Förskola ska alla barn känna sig välkomna oavsett vem som tar emot på morgonen. Vi skapar trygga barn genom att alla pedagoger lär känna alla barn. Känslan blir en liten förskola med en familjär stämning mellan barn och pedagoger.

Vi utvecklas tillsammans

Genom att vara nyfikna tillsammans utvecklas både barn och pedagoger. Utifrån barnens intresse ser pedagogerna till att utveckla allt från språk och kommunikation till värdegrundsfrågor, skapande och matematik.


Lustfyllt och omsorgsfullt lärande
 
På Giggen arbetar vi Reggio Emilia inspirerat. Det lustfyllda och omsorgsfulla lärandet står i fokus. Vi organiserar oss i små grupper och arbetar projektinriktat där barnen får möjlighet att fördjupa sig i sitt utforskande. Projekten skapas bland annat utifrån ett lyssnande där pedagogerna är aktiva medforskare. Barnen får då tillfälle att utforska och lära med alla sinnen. Miljö och material utvecklas och anpassas utifrån barnens intressen och behov.

Positiv förstärkning 
Vi jobbar med att fokusera på det positiva och förstärka allt bra som barnen gör. Vi arbetar kontinuerligt med värdegrunden: hur man är mot varandra och hur man är en bra kompis för att skapa ett positivt och empatiskt klimat.

Inflytande 
För att barnen ska kunna utvecklas och lära sig behöver de vara delaktiga i sina egna lärprocesser och bli lyssnade på. Vi försöker följa barnen i deras tankar och idéer. När vi ser att barnen visar intresse och nyfikenhet för olika saker till exempel språk/bokstäver, matematik eller naturvetenskap reflekterar vi över det och planerar så att vi kan ge barnen utmaningar i det inom ramen för projektarbetet. Läs mer om Reggio Emilia här.

Omsorg och lust att lära
För att lära och våga vara nyfiken måste man vara trygg. Därför lägger vi mycket fokus på trygghet när ditt barn börjar hos oss. Vi vill att barnen ska känna sig trygga med oss och verksamheten, då vågar de sedan upptäcka. Inskolningen ska vara ett samarbete mellan er föräldrar och oss på förskolan.

Det ska vara roligt att vara på förskolan! Vi pedagoger måste vara flexibla och hela tiden förändra och vara lyhörda kring vad barnen tycker är spännande. De små barnen visar genom kroppsspråk och mimik vad de tycker är roligt. De äldre barnen är en del av planeringen av den dagliga verksamheten och vi diskuterar vilka projekt eller intressen de har. Lusten att lära baseras på en nyfikenhet där vi pedagoger är med och upptäcker.

Kontakta oss

Klövjevägen 36
187 31 Täby
Öppettider: Måndag till fredag – 07:30 – 17:00
Platschef: Åsa Wärme | 070-766 15 75
Avdelningstelefoner:
Solen:  070 – 621 85 83
Månen:  070 – 621 86 79
Stjärnan:  070 – 621 67 96